Okno cookies

WAŻNE! Ta strona używa cookies dla zapewnienia możliwie najwyższej jakości działań informacyjnych. Dzięki plikom cookies pozyskujemy statystyczne informacje na temat oglądalności serwisu oraz wiedzę o jego obszarach cieszących się szczególnym zainteresowaniem. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom informacyjnym. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania oraz warunki dostępu do plików w przeglądarce na Twoim komputerze.
Dokumenty statkowe
Świadectwa zdolności żeglugowej

 

1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2002r. Nr 137, poz. 1156 )

 1. Wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej
 2. Wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej
 3. Świadectwo zdolności żeglugowej
 4. Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej

 

2. Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

 • dokument klasyfikacyjny oraz wyciąg ze świadectwa pomiarowego, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu,
 • orzeczenie Urzędu Dozoru Technicznego o stanie kotłów parowych lub zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do procesów technologicznych, jeżeli statek w takie kotły lub zbiorniki jest wyposażony
 • dla statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, z  wyłączeniem statku używanego do uprawiania sportu lub rekreacji,

Dodatkowo:

 1. Orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych
 3. Dla statku nowo zbudowanego lub przebudowanego używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 75 kW - dodatkowo wyciąg z dokumentu
 • Przepisy 1-3 stosuje się odpowiednio w sprawie o przedłużenie ważności świadectwa zdolności żeglugowej.
3. Opłaty

świadectwo zdolności żeglugowej: 25 zł
- za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej: 20 zł
- za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej małego statku: 20 zł
- za przedłużenie terminu ważności świadectwa zdolności żeglugowej: 15 zł
- za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej: 15 zł

- za wtórnik świadectwa zdolności żeglugowej: 20 zł

 
Podstawę do wydania świadectwa zdolności żeglugowej stanowią kopie lub wyciągi dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz dodatkowo, dla statków do przewozu osób, statków o napędzie mechanicznym do przewozu rzeczy a także pchania lub holowania, pozytywny wynik ich inspekcji przeprowadzonej przez organ wydający to świadectwo.

 
Rejestracja statków

 

1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2003r. Nr 39, poz. 340 z póź. zm. ).

2. Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

 • Wniosek o wpis statku do rejestru
 • Składający wniosek, armator przedstawia do wglądu dokumenty potwierdzające uprawnienia do władania statkiem.

3. Do wniosku o wpis statku do rejestru dołącza się:

 • jeżeli armator jest właścicielem albo współwłaścicielem statku – uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny,faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
 • dowód własności  dołącza się do wniosku o wpis statku do rejestru wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej lub z adnotacją właściwego urzędu skarbowego zamieszczoną w dowodzie własności, że jest on zwolniony lub nie podlega tej opłacie, za wyjątkiem dowodów własności:
 • sporządzonych za granicą,
 • wystawionych przez przedsiębiorców, którzy uiszczają podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży statków albo na podstawie odrębnych przepisów korzystają ze zwolnienia od tego podatku.
 •  jeżeli armator nie jest właścicielem statku – uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do władania statkiem we własnym imieniu
 • jeżeli armatorem jest osoba prawna – dokument stwierdzający pełną jej nazwę i siedzibę   oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby
 • jeżeli statek był poprzednio  wpisany do rejestru prowadzonego przez inny organ rejestrowy albo do rejestru za granicą – dowód wykreślenia statku z tego rejestru
 • jeżeli wniosek dotyczy wpisania statku do rejestru czasowego – dokument potwierdzający zgodę państwa stałego rejestru na czasowe wpisanie statku do rejestru polskiego
 • do wniosku o wpis do rejestru statku, który nie podlega obowiązkowi posiadania świadectwa zdolności żeglugowej – dodatkowo dołącza się opinię, uznanego przez organ prowadzący rejestr rzeczoznawcy, o zdolności statku do żeglugi w określonym rejonie i terminie.
We wniosku o wpis statku do rejestru należy podać TERYT zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 157 z 1998r., poz. 1031 z późn. zm.)

4. Opłaty


 4.1  Za wpis statku do rejestru:

 • bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20m2 : 40 zł
 • bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20m2 : 80 zł
 • o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20m2 : 80 zł
 • o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20m :  400 zł

 4.2 Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze

 •  15 zł

 

  4.3 Za wtórnik

  • karty rejestracyjnjej:  20 zł
  • za wyciąg lub odpis z rejestru: 15 zł 
 
Rejestracja dziennika prac podwodnych

Rejestracja dziennika prac podwodnych

 

 

 

 

 
Rejestracja książki kontrolnej oleju

Rejestracja książki kontrolnej oleju

 

1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. Nr 104, poz. 973)

2. Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)
Wniosek o wydanie ksiażki kontroli oleju.
3. Opłaty

 • legalizacja – opłata skarbowa: 26 zł
 • opłata za książkę kontroli oleju: 3 zł

 

 

 
Rejestracja dziennika pokładowego

 

1. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2002r. Nr 8, poz. 69).
2. Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)
Wniosek o zarejestrowanie dziennika pokładowego.
3. Opłaty

 • legalizacja – opłata skarbowa 26 zł
4.  Uwagi
Dziennik pokłądowy należy zakupić w własnym zakresie