Okno cookies

WAŻNE! Ta strona używa cookies dla zapewnienia możliwie najwyższej jakości działań informacyjnych. Dzięki plikom cookies pozyskujemy statystyczne informacje na temat oglądalności serwisu oraz wiedzę o jego obszarach cieszących się szczególnym zainteresowaniem. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom informacyjnym. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania oraz warunki dostępu do plików w przeglądarce na Twoim komputerze.
Statut

Do pobrania w wersji elektronicznej:    Zarządzenie Nr 31 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie–Koźlu)

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 31

 

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

 

z dnia 10 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie–Koźlu

 

Na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie–Koźlu nadaje się statut, stanowiący załącznik

do zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 7 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca

2001 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzędowi Żeglugi Śródlądowej

w Kędzierzynie – Koźlu (Dz. Urz. MTiGM Nr 3, poz. 8).

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

                             MINISTER

                               TRANSPORTU, BUDOWNICTWA

                                     I GOSPODARKI MORSKIEJ

 

                               S. Nowak

 

 

 

 

 

 

 


 1)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie   § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz.           1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168, poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 31

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia ……………..…………..2012 r. (poz. ….…)

 

 

STATUT

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie–Koźlu

 

§ 1.

Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie–Koźlu, zwanego dalej „Urzędem”, określa organizację Urzędu oraz szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie–Koźlu, zwanego dalej „Dyrektorem”.

 

§ 2.

1.W skład Urzędu wchodzą stanowiska pracy do spraw:

 

1) nadzoru nad żeglugą;

2) administracyjnych;

3) finansowo – organizacyjnych;

4) technicznych.

 

2. W zależności od potrzeb, stanowiska pracy, o których mowa w ust.1, mogą być łączone          

     w zespoły.

 

3. Obsługę finansowo–księgową Urzędu wykonuje główny księgowy urzędu obsługującego

   ministra właściwego do spraw transportu.

 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Dyrektor może upoważnić osoby zajmujące stanowiska pracy,      

o których mowa w ust. 1, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

 

5. Zastrzega się do wyłącznej decyzji Dyrektora sprawy:

 

1) kadrowe i gospodarki finansowej;

2) na podstawie odrębnych przepisów.

 

6. Dla realizacji określonych zadań, Dyrektor może tworzyć zamiejscowe stanowiska pracy,

o których mowa w ust. 1.

 

7. Zakres czynności i tryb stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1, ustala Dyrektor w:

 

1) opisach stanowisk pracy – dla pracowników korpusu służby cywilnej;

2) kartach stanowisk pracy – dla pozostałych pracowników.

 

 

§ 3.

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2

ust. 1, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

 

§ 4.

Zakres działania Dyrektora obejmuje w szczególności sprawy wynikające z:

1) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;

2) odrębnych ustaw.